Meld hier uw reparatie aan!

0$

Bedankt voor uw vertrouwen!

Wat wilt u repareren?

Display

Refurbished Display

High Copy Display

Laadingang

Batterij

Waterschade

Achterkant

Oorspeaker Module

Achter Camera

Aan & uit knop

Koptelefooningang

Software herstel


Maak eerst een selectie

Volgende

Welke kleur heeft uw toestel?

Maak eerst een selectie

Volgende

De reparatieprijs is

Deze kunt u vinden aan de achterkant of binnenkant van uw telefoon. Een andere manier om uw IMEI nummer te zien is door te bellen naar *#06#, u belt dan niet maar krijgt de code op uw telefoon te zien


Summary

Omschrijving Informatie Aantal Prijs
Korting
Totaal:

Algemenevoorwaarden Reparatie.

Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk ingevallen waarin GsmShopBlerick als reparateur van consumentenelektronica (hetproduct) optreedt.

Algemene bepalingen klachten en defecten

1. Prijs
Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten en defecten die door de klantzijn opgegeven en op het reparatieformulier / reparatie bon, zijn omschrevendoor de winkelmedewerker of monteur van  TheRepair House. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basisvan de prijzen zoals vermeld op onze website, opgebouwd uit de benodigde tevervangen onderdelen en de reparatiekosten. Alle vermelde prijzen zijninclusief BTW. In enkele gevallen kan de online verkoopprijs afwijken van dedaadwerkelijke winkelprijs.

2. Prijsopgave
De prijsopgave wordt voorafgaand aan de reparatie opgesteld door dewinkelmedewerker of monteur. De opdrachtgever (de klant) accordeert de prijsopgavemiddels een handtekening. Hierna is de prijsopgave bindend.

3. Vrijblijvend
Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger uitvalt dan hetbedrag zoals vermeld op de website, dan dient de klant voorafgaand akkoord tegeven voor de reparatie. In het geval er geen prijsopgave vermeldt staat op dewebsite en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan deklant gevraagd of hij het product voor de aangeboden kosten wil latenrepareren. In dit geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van deklant. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door The RepairHouse en betaalt geen onderzoekskosten.

4. Kwaliteit
Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruikgemaakt van nieuwe hoogwaardige onderdelen. GsmShopBlerick behoudt zich hetrecht tot het toe- eigenen van de vervangen onderdelen.

5. Reparatie bon
Na reparatie ontvangt de klant de definitieve reparatie bon waarop de verrichtewerkzaamheden, de vervangen onderdelen en de totaalprijs inclusief BTW staanvermeld. De reparatie bon is gelijk aan de kassabon en geldt tevens alsgarantiebewijs.

6. Aansprakelijkheid
GsmShopBlerick is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het productvanaf het tijdstip van ontvangst tot aan het moment van retouring.

7. Garantie
GsmShopBlerick geeft na het voltooien van de reparatie een reparatie garantievan 6 maanden op de vervangen onderdelen van de reparatie. Deze garantietermijngaat in nadat de consument het product retour heeft ontvangen. Degarantietermijn wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden en vervangingsleveringenin het kader van de garantie. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede opreparaties verricht aan producten met bliksem, water, zand, val of vochtschade,wordt géén garantie gegeven op de vervangen onderdelen. Verder vervalt de fabrieksgarantiebij het openen van het toestel door de klant of derde nadat de reparatie deshop heeft verlaten. Bij schade van buitenaf, waaronder valschade, barst schadeen vochtschade, vervalt de reparatie garantie. Bij een aantal fabrikanten komtde fabrieksgarantie te vervallen nadat deze bij derden is aangeboden terreparatie, informeer goed welke garantie voorwaarden van toepassing zijn op hetaangeboden toestel.

8. Retour
Wanneer binnen zes maanden na verzending van het gerepareerde product de klachtengenoemd in artikel 1 terugkeren, doet GsmShopBlerick een opgave van de prijsvoor een nieuwe reparatie.
a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen specifiek onderdelen diebij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht afwijkt van de eerst vastgesteldeklachten, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel2 aan de klant doorgegeven, waarna de klant dan wel of niet akkoord geeft voorverdere afhandeling van de reparatie.
c. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.
d. Let op! Een terugkerende klacht is niet per definitie een zelfde technischdefect.

9. Verlies van data
GsmShopBlerick is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data. Eenaantal reparaties zoals o.a. vervanging van moederborden of harddisk gaangepaard met verlies van data. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijkvoor het veiligstellen hiervan middels een back-up.

10. Vochtschade
Bij een waterschade behandeling worden wel kosten in rekening gebracht wanneeru het toestel niet laat herstellen of deze niet meer te herstellen is i.v.m. tehoge kosten t.o.v. de nieuwwaarde van het toestel. De onderzoekskosten komen tevervallen wanneer u het toestel laat herstellen in een van onze filialen.Tevens kan het voorkomen dat na het onderzoek of herstel functieverbetering of-vermindering optreedt i.v.m. corrosie van componenten. GsmShopBlerick kanhiervoor niet aansprakelijk gesteld worden daar dit het gevolg is van de opgelopenschade in combinatie met de poging het toestel te herstellen.

11. Niet betaalde producten/diensten
Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per mail oftelefonisch van GsmShopBlerick aan de klant dat het product gereed is en deklant gedurende een periode van twee maanden heeft nagelaten voor een betalingte zorgen, is GsmShopBlerick bevoegd het product te verkopen en deverschuldigde opbrengsten te verhalen. De extra gemaakte kosten voor hetverhalen van het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de klant. Voortoestellen waarbij na onderzoek blijkt dat het toestel niet meer op eeneconomisch haalbare wijze hersteld kan worden zal de klant hiervan op de hoogtegesteld worden. Daarin wordt ook de keuze gegeven om het defecte toestel retourte ontvangen in de shop.

12. Geschillen
Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht vantoepassing. 

Maak een afspraak